NEPRIAMA ÚMERNOSŤ

Prostredníctvom PRIAMEJ a NEPRIAMEJ ÚMERNOSTI môžeme vyjadriť závislosť medzi niektorými veličinami.

Najjednoduchším príkladom na nepriamu úmeru je príklad, kedy jeden traktor orie pole dve hodiny, dva traktory budú orať pole jednu hodinu.

O nepriamej úmere hovoríme vtedy, ak platí: v akom pomere sa zmenší jedna veličina, v takom pomere sa zväčší druhá veličina (alebo naopak).

Závislosť dvoch veličín, v ktorých platí, že koľkokrát  zväčšíme (zmenšíme) jednu veličinu, toľkokrát sa zmenší (zväčší) druhá veličina.

Takýto vzťah nazývame NEPRIAMA ÚMERNOSŤ.

Napríklad:

Závislosť počtu robotníkov od času, za ktorý prácu vykonajú.

Koľkokrát vzrastie (klesne) počet robotníkov vykonávajúcich tú istú prácu, toľkokrát klesne (vzrastie) počet dní práce.

Počet stravníkov a počet dní, ak sa zásoba potravín nezmení.

Koľkokrát sa zäčší (zmenší) počet stravníkov, toľkokrát sa zmenší (zväčší) počet dní, na ktoré vystačia zásoby potravín.

Rrýchlosť auta a čas jazdy, ak nezmeníme dráhu.

Koľkokrát zvýšime (znížime) rýchlosť auta, toľkokrát sa zníži (zvýši) čas, za ktorý prejde auto tú istú dráhu.

Príklad:

Čas potrebný na prejdenie 360 km.

  

Príklad 1:

Šesťnástim kravám vydrží kopa sena 30 dní. Koľko dní by vydržala rovnaká kopa sena dvadsiatim kravám?

Riešenie:

Last modified: Saturday, 2 June 2012, 4:43 PM