Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

V

VAN

Value Added Network - sieť s pridanou hodnotou, privátna počítačová sieť ponúkajúca zvyčajne za poplatok špecifické služby

VAR

Value Added Reseller, Value Added Retailer - spoločnosť ponúkajúca okrem zariadenia výrobcu aj vlastné pridané služby

Vírusy

programy vytvorené za účelom infikovania jednotlivých súborov v počítači. Nie sú zamerané na vlastné aktívne šírenie. Šíria sa výhradne ľudskou komunikáciou, výmenou súborov. Tieto vírusy predstavujú lokálne nebezpečenstvo a šíria sa relatívne pomaly. Názov je odvodený z podobnosti správania sa týchto programátorských produktov s biologickými originálmi. Počítačový vírus je taká forma infiltrácie, ktorá má schopnosť vlastného množenia a infikovania ďalších systémov bez vedomia užívateľa.

VLAN

Virtual LAN - Virtuálna lokálna sieť
Skupina zariadení konfigurovaných tak, že sú logicky umiestnené na jednom LAN segmente, hoci v skutočnosti sú rozmiestnené na rôznych fyzických LAN sieťach

VoIP

Voice over IP - prenos hlasu cez IP
Schopnosť prenášať štandardnú telefonickú/faxovú komunikáciu cez dátovú sieť. V technológii VoIP je hlas pretransformovaný digitálnymi signálovými procesormi do dátových segmentov, ktoré sú ukladané po dvoch do hlasových paketov. Tieto sú potom prenášané cez IP v súlade so štandardom H.323 ITU-T.

VPDN

Virtual Private Dial-up Network - Virtuálna privátna vytáčaná sieť
VPDN je sieť, ktorá rozširuje služby vzdialeného prístupu do privátnych sietí s využitím zdielanej infraštruktúry. VPDN využíva tunelovacie technológie 2. vrstvy OSI (L2F, L2TP, and PPTP) na prístup do privátnej siete cez verejnú sieť poskytovateľa internetu. VPDN siete predstavujú cenovo efektívnu metódu na zostavenie "bod-bod" spojenia medzi vzdialeným "Dial-Up" užívateľom a privátnou sieťou cez rozsiahlu sieť internetu.

VPN

Virtual Private Network - virtuálna privátna sieť, uzatvorená počítačová sieť vybudovaná v otvorenom prostredí verejných sietí, najmä internetu, pomocou rôznych šifrovacích zariadení. Umožňuje bezpečný kryptovaný prenos IP dát medzi privátnymi sieťami cez verejnú TCP/IP sieť. Na enkrypciu dát na IP vrstve využíva VPN tzv. tunelovanie