Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

T

TCP/IP

Transmission Control Protocol/Internet Protocol
- počítačový komunikačný protokol, základný protokol na komunikáciu v sieti Internet

Technika sebaidentifikácie

je postup, ktorým vírus určuje, či vykonateľná jednotka (boot sektor, COM, EXE, SCR...) bola, alebo nebola napadnutá vírusom. Táto procedúra obvykle zahŕňa vyhľadávanie určitej hodnoty na známom mieste tejto jednotky. Schopnosť sebaidentifikácie je nevyhnutná, ak sa chce vírus vyhnúť viacnásobnej infikácii vykonateľných jednotiek (následkom neidentifikácie by bol enormný nárast veľkosti infikovaného súboru).

Trójske kone

Trójské kone - tieto vírusy sa nainštalujú do systému, v naprogramovaný termín sa spustia a prenášajú informácie z vnútra infikovanej internej počítačovej siete prostredníctvom internetu útočníkovi. Takýmto spôsobom, sa môžu dostať mimo spoločnosť aj mimoriadne citlivé informácie. Ide o cielené útoky na konkrétne IS z vonkajšieho prostredia.

Trójsky kôň je program, ktorý sa po spustení správa na prvý pohľad ako legálny program. Zatiaľ však vykonáva tajné škodlivé operácie. Typickým príkladom trójskeho koňa je falošná verzia antivírového programu McAfee VirusScan. Bola vzhľadovo podobná tomuto antivíru, v skutočnosti mazala súbory z disku.

Dôležitou skutočnosťou je to, že trójsky kôň nie je schopný sa replikovať a nepripája sa k hostiteľskému súboru. Trójsky kôň sa vyskytuje na počítači spravidla iba v jednom exemplári, ktorý neobsahuje nič iné ako telo spomínanej infiltrácie. (t.j. platí súbor = trojan).