Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

B

B2B

Business To Business
- obchodné vzťahy založené na transakciách medzi podnikmi navzájom, (obchodný vzťah medzi distribučnou spoločnosťou, alebo výrobnou spoločnosťou a obchodnými partnermi - predajcami), výmena dokumentov (objednávka, faktúra, ...) sa deje elektronicky prostredníctvom internetu, vyhradenej vonkajšej siete

B2C

Business To Consumer
- obchodné vzťahy založené na transakciách medzi firmou a koncový zákazník, objednávanie prebieha elektronicky, zvyčajne prostredníctvom internetu - virtuálne obchody, alebo na alebo na "elektronickom trhovisku" (marketplace)

Backbone

Chrbtica
tu označuje hlavnú časť diaľkovej dátovej siete

Backdoors

Zadné dvierka (druh počítačového vírusu)
Backdoory sa delia na serverovskú a klientskú časť. Serverovská časť je tá, ktorá sa usadí v hostiteľskom t.j. infikovanom PC. Klientská časť ostáva u útočníka, ktorý jej prostredníctvom vstupuje do napadnutého systému a ovláda ho.

Správajú sa podobne ako trójske kone. Na rozdiel od nich však na seba vôbec neupozorňujú. Po aktivácii infikovaného súboru sa spustia, nakopírujú sa do systému a čakajú na človeka, ktorý tieto zadné vrátka otvorí. Tento hacker prostredníctvom internetu môže s týmto počítačom vykonávať čokoľvek. Môže získavať citlivé informácie, môže mazať resp. modifikovať súbory, vypínať OS Windows a podobne. Klient najčastejšie vstupuje do spojenia so serverom prostredníctvom protokolu TCP/IP, na ktorom je založený Internet. Každý počítač má v Internete pridelené jedinečnú IP adresu. Pokiaľ hacker pozná IP adresu počítača, na ktorom beží serverovská časť, už mu nič nebráni v ovládaní tohto systému.

Bandwidth

Šírka prenosového pásma
- určuje prenosovú kapacitu dátových sietí, zvyčajne sa uvádza v kilobitoch, megabitoch či gigabitoch za sekundu

Bit

Binary digit
- binárne číslo, základná jednotka digitálnej informácie (jednotka/nula)

Browser

Internetový prehliadač
- počítačový program, ktorý zobrazí textovú a grafickú informáciu v jazyku HTML na obrazovku počítača v čitateľnej podobe. Najrozšírenejšími prehliadačmi sú Internet Explorer (súčasť operačného systému Windows) a Mozilla Firefox

Byte

Binary Element String
- skupina binárnych čísiel, zvyčajne 8 bitov, ktorá postačuje na počítačové vyjadrenie jedného písmena alebo číslice, napríklad kódom ASCII, základná jednotka vyjadrujúca pamäťovú kapacitu počítačových zariadení. (zvyčajne sa udáva v násobkoch: kilobyte - 1kB = 1024B, megabyte - 1MB=1024 KB, gigabyte - 1GB=1024MB)