Slovník informatiky a techniky


Slovník informatiky a techniky


Currently sorted By last update ascending Sort chronologically: By last update change to descending | By creation date

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  (Next)
  ALL

Firewall

Kombinácia bezpečnostného hardvéru a softvéru, vytvárajúceho ochrannú vrstvu (stenu) medzi vnútornou počítačovou sieťou organizácie - intranetom a verejnou sieťou - Internetom. Vytvára tzv. demilitarizovanú zónu v rámci vnútornej podnikovej siete. Kontroluje prístup do/z siete a je navrhnutý aj ako ochrana proti vírusom z vonkajších sietí.

IPSec

IP Security - Bezpečnosť IP
Súhrn otvorených štandardov zaoberajúcich sa dôvernosťou, integritou a autorizáciou dát medzi spolupracujúcimi entitami. Tieto bezpečnostné služby sú realizované na IP vrstve. Na vyjednanie protokolov, algoritmov a generovanie enkrypčných a autorizačných kľúčov, ktoré majú byť použité s IPsec, sa využíva IKE. IPsec chráni jeden alebo niekoľko dátových tokov medzi počítačmi, bezpečnostnými bránami alebo bránou a počítačom.

Knowledge managenent

manažment znalostí
manažment vedomostí

proces, prostredníctvom ktorého organizácia identifikuje, riadi a zdieľa svoje informačné aktíva. Všeobecným cieľom manažmentu znalostí je spojenie osoby vyhľadávajúcej istú "znalosť" s informačným zdrojom "znalosti" a uľahčenie transferu tejto znalosti.

Linux

Operačný systém - voľne šírený OS na báze tzv. otvorenej licencie, existuje vo viacerých komerčných verziách (distribúciách), názov je odvodený od mena autora pôvodnej verzie Linusa Torvaldsa a operačného systému Unix

Makrovírus

Vírus zapísaný do dokumentu vo formáte MS Office. Programy z MS-Office neukladajú makrá spojené s dokumentom so zvláštneho súboru, ale tieto sa stávajú integrálnou súčasťou vytvoreného dokumentu. (Príkladom týchto súborov sú šablóny) V tomto prípade nejde o jednoduché súbory, ale o svojim spôsobom o programy.

MP3

Moving Picture Experts Group audio layer 3
Formát komprimovaných zvukových súborov, ktorý zachováva vysokú kvalitu zvuku. Algoritmus digitálnej kompresie zvuku dosahujúci komprimačný pomer zhruba 1:12 pri minimálnom znížení zvukovej kvality, prakticky nepostrehnuteľnej bežným poslucháčom.

Outsourcing

Nahradenie vlastných výrobných alebo iných výkonov komerčnou službou poskytovanou externým dodávateľom

Počítačová infiltrácia

Počítačovou infiltráciou nazveme akýkoľvek neoprávnený vstup do počítačového systému a tým i do jeho údajov (súbory, programy...). ide o termín s veľmi širokým významom.

Router

Smerovač
sieťové zariadenie, ktoré zabezpečuje smerovanie - smer presunu dátových blokov - paketov medzi viacerými sieťami

S-FTP

Screened Foiled Twisted Pair - vodič pozostávajúci z krútených párov vodičov tienených fóliou a zároveň tieniacou sieťkou


Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  (Next)
  ALL