Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  (Next)
  ALL

T

TCP/IP

Transmission Control Protocol/Internet Protocol
- počítačový komunikačný protokol, základný protokol na komunikáciu v sieti Internet

Technika sebaidentifikácie

je postup, ktorým vírus určuje, či vykonateľná jednotka (boot sektor, COM, EXE, SCR...) bola, alebo nebola napadnutá vírusom. Táto procedúra obvykle zahŕňa vyhľadávanie určitej hodnoty na známom mieste tejto jednotky. Schopnosť sebaidentifikácie je nevyhnutná, ak sa chce vírus vyhnúť viacnásobnej infikácii vykonateľných jednotiek (následkom neidentifikácie by bol enormný nárast veľkosti infikovaného súboru).

Trójske kone

Trójské kone - tieto vírusy sa nainštalujú do systému, v naprogramovaný termín sa spustia a prenášajú informácie z vnútra infikovanej internej počítačovej siete prostredníctvom internetu útočníkovi. Takýmto spôsobom, sa môžu dostať mimo spoločnosť aj mimoriadne citlivé informácie. Ide o cielené útoky na konkrétne IS z vonkajšieho prostredia.

Trójsky kôň je program, ktorý sa po spustení správa na prvý pohľad ako legálny program. Zatiaľ však vykonáva tajné škodlivé operácie. Typickým príkladom trójskeho koňa je falošná verzia antivírového programu McAfee VirusScan. Bola vzhľadovo podobná tomuto antivíru, v skutočnosti mazala súbory z disku.

Dôležitou skutočnosťou je to, že trójsky kôň nie je schopný sa replikovať a nepripája sa k hostiteľskému súboru. Trójsky kôň sa vyskytuje na počítači spravidla iba v jednom exemplári, ktorý neobsahuje nič iné ako telo spomínanej infiltrácie. (t.j. platí súbor = trojan).

U

UTP

Unshielded Twisted Pair - kábel pozostávajúci z netienených krútených párov vodičov

V

VAN

Value Added Network - sieť s pridanou hodnotou, privátna počítačová sieť ponúkajúca zvyčajne za poplatok špecifické služby

VAR

Value Added Reseller, Value Added Retailer - spoločnosť ponúkajúca okrem zariadenia výrobcu aj vlastné pridané služby

Vírusy

programy vytvorené za účelom infikovania jednotlivých súborov v počítači. Nie sú zamerané na vlastné aktívne šírenie. Šíria sa výhradne ľudskou komunikáciou, výmenou súborov. Tieto vírusy predstavujú lokálne nebezpečenstvo a šíria sa relatívne pomaly. Názov je odvodený z podobnosti správania sa týchto programátorských produktov s biologickými originálmi. Počítačový vírus je taká forma infiltrácie, ktorá má schopnosť vlastného množenia a infikovania ďalších systémov bez vedomia užívateľa.

VLAN

Virtual LAN - Virtuálna lokálna sieť
Skupina zariadení konfigurovaných tak, že sú logicky umiestnené na jednom LAN segmente, hoci v skutočnosti sú rozmiestnené na rôznych fyzických LAN sieťach

VoIP

Voice over IP - prenos hlasu cez IP
Schopnosť prenášať štandardnú telefonickú/faxovú komunikáciu cez dátovú sieť. V technológii VoIP je hlas pretransformovaný digitálnymi signálovými procesormi do dátových segmentov, ktoré sú ukladané po dvoch do hlasových paketov. Tieto sú potom prenášané cez IP v súlade so štandardom H.323 ITU-T.

VPDN

Virtual Private Dial-up Network - Virtuálna privátna vytáčaná sieť
VPDN je sieť, ktorá rozširuje služby vzdialeného prístupu do privátnych sietí s využitím zdielanej infraštruktúry. VPDN využíva tunelovacie technológie 2. vrstvy OSI (L2F, L2TP, and PPTP) na prístup do privátnej siete cez verejnú sieť poskytovateľa internetu. VPDN siete predstavujú cenovo efektívnu metódu na zostavenie "bod-bod" spojenia medzi vzdialeným "Dial-Up" užívateľom a privátnou sieťou cez rozsiahlu sieť internetu.


Page: (Previous)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  (Next)
  ALL