Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  (Next)
  ALL

I

IM

Instant Messages - okamžité správy
Skupina technológií umožňujúca vymieňať si elektronické správy cez internet alebo intranet v takmer reálnom čase (MS Exchange je typickým predstaviteľom)

Internet

niekedy označovaný aj ako WEB (nesprávne), Globálny decentralizovaný systém navzájom prepojených počítačov a iných privátnych počítačových sieti, ktorých počítače dokážu medzi sebou komunikovať pomocou sieťových protokolov štandardu TCP/IP.

Internet Key Exchange

Výmena kľúčov - IKE zostavuje zdielanú bezpečnostnú politiku a autorizuje kľúče pre služby, ako napríklad IPsec, ktoré požadujú kľúče. Pred samotnou IPsec komunikáciou musí každá entita ( smerovač, firewall atď. )zverifikovať idetitu svojho partnera. Samotná verifikácia sa môže realizovať s manuálne zadanými zdielanými kľúčami, alebo s využitím Certifikačnej Autority.

Intranet

Vnútropodniková sieť
Privátna sieť v rámci organizácie postavená na štandardoch internetu (komunikačný protokol) prístupná len ohraničenej skupine interných používateľov, oddelená od vonkajšieho internetu firewallom. Vhodná pre tímovú spoluprácu a telekonferencie.

IP adresa

Internet protocoll address
IP adresa je 32 bitová numerická adresa napísaná ako štyri čísla (od 0 do 255) oddelené bodkami, napr. 1.160.10.212. Slúži na identifikáciu zariadenia (zvyčajne počítača) v sieti používajúcej komunikačný protokol TPC/IP. Jednej IP adrese zodpovedá práve jedno zariadenie v sieti, ale jedno zariadenie môže mať aj viac IP adries. Pretože IP adresy nie sú ľahko zapamätateľné, alternatívne sa zariadenia označujú aj menom a doménou, v ktorej sú pripojené. Prevod doménového názvu počítača na IP adresu sa zabezpečuje pomocou služby DNS

IPSec

IP Security - Bezpečnosť IP
Súhrn otvorených štandardov zaoberajúcich sa dôvernosťou, integritou a autorizáciou dát medzi spolupracujúcimi entitami. Tieto bezpečnostné služby sú realizované na IP vrstve. Na vyjednanie protokolov, algoritmov a generovanie enkrypčných a autorizačných kľúčov, ktoré majú byť použité s IPsec, sa využíva IKE. IPsec chráni jeden alebo niekoľko dátových tokov medzi počítačmi, bezpečnostnými bránami alebo bránou a počítačom.

IR, IRDA

Infrared, Infrared Data Association
Štandard bezdrôtového prenosu údajov a komunikácie na malé vzdialenosti prostredníctvom elektromagnetického žiarenia v infračervenej oblasti

ISDN

Integrated Services Digital Network
Digitálna sieť s integrovanými službami, telekomunikačný štandard umožňujúci prenášať po "klasickej" medenej dvojlinke alebo optickom vlákne hlas aj dáta (v digitálnej podobe) a poskytovať aj doplnkové služby

J

Joomla

Joomla - jeden z množstva existujúcich CMS systémov umožňujúcich jednoduchú správu webového obsahu. Ide o systém rozšírený po celom svete a jeden z najobľúbenejších CMS systémov používaných na Slovensku.


K

Knowledge managenent

manažment znalostí
manažment vedomostí

proces, prostredníctvom ktorého organizácia identifikuje, riadi a zdieľa svoje informačné aktíva. Všeobecným cieľom manažmentu znalostí je spojenie osoby vyhľadávajúcej istú "znalosť" s informačným zdrojom "znalosti" a uľahčenie transferu tejto znalosti.


Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  (Next)
  ALL