Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  (Next)
  ALL

E

Ethernet

Ethernet je najčastejšie inštalovanou technológiou u lokálnych počítačových sietí. Je to počítačová sieť založená na štandarde IEEE 820.3. Pôvodne bol vyvinutý spoločnosťou Xerox a ďalej rozvíjaný Xeroxom, spolu s firmami DEC (Digital) a Intel. LAN sieť na báze Ethernetu je typicky z koaxiálneho kábla alebo špeciálneho druhu krútenej dvojlinky. Najčastejšie inštalovaným Ethernetovým systémom je tzv. 10BASE-T a ponúka prenosové rýchlosti do 10 Mbit/s. Zariadenia sú pripojené ku káblu a "súťažia" o prístup použitím protokolu CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection).
Rýchly Ethernet, alebo 100BASE-T Ethernet ponúka prenosové rýchlosti až do 100 Mbit/s a je typicky používaný v chrbticových rozvodoch, podporuje aj pracovné stanice so sieťovými kartami štandardu 10BASE-T. Gigabitový Ethernet, ako už názov hovorí poskytuje rýchlosť prenosu údajov 1 Gbit/s, taktiež sa používa pre chbticové rozvody.

F

FDD

Floppy Disk Drive - disketová mechanika, počítačové zariadenie za čítanie a zápis pružných magnetických diskov (Floppy disk), obvyklá kapacita 1,44 MB pre 3,5" diskety, staršie modely mali kapacitu 1,22 MB pre 5,25" diskety

Firewall

Kombinácia bezpečnostného hardvéru a softvéru, vytvárajúceho ochrannú vrstvu (stenu) medzi vnútornou počítačovou sieťou organizácie - intranetom a verejnou sieťou - Internetom. Vytvára tzv. demilitarizovanú zónu v rámci vnútornej podnikovej siete. Kontroluje prístup do/z siete a je navrhnutý aj ako ochrana proti vírusom z vonkajších sietí.

FSB

Front Side Bus

FTP

Foiled Twisted Pair - pri káblových systémoch: kábel pozostávajúci krútených párov vodičov tienených fóliou

File Transfer Protocol - v internete: štandardný komunikačný protokol slúžiaci na najjednoduchší prenos súborov medzi počítačmi v internete. Je to palikačný protokol využívajúci štandardy protokolu TCP/IP a najčastejšie sa používa na "upload" súborov z počítača pripojeného na internet na server, a takisto na "download" súborov z webového servra do počítača

G

GIS

Geographic Information Systems - Geografický Informačný Systém
Výraz GIS (Geografický Informačný Systém) je dnes už známy a často používaný. Pre niekoho je to istý počítačový program na vytváranie máp. Pre iných je to skupina tých najvyspelejších a matematicky komplikovaných programov pre priestorové analýzy. GIS je organizovaný súbor počítačového hardvéru a softvéru a geografických údajov navrhnutý za cieľom efektívneho získania, uloženia, editácie, analyzovania a zobrazenia všetkých foriem geografických informácií. Vo všeobecnosti je to druh priestorovo orientovaného IS.
GIS sa od ostatných IS odlišuje hlavne možnosťou priestorovej analýzy a syntézy poznatkov s modelovaním údajov vzhľadom na vymedzený geopriestor.

GPS

Global Positioning System - Globálny polohový systém
Tiež označovaný tiež ako NAVSTAR ( Navigation System Using Time And Range ) je družicový rádionavigačný systém globálneho určovania polohy, pôvodne budovaný pre potreby armády USA, dnes využiteľný na komerčné účely. Systém, ktorý sa začal budovať v roku 1973, umožňuje v reálnom čase prakticky kdekoľvek a kedykoľvek okamžité a presné určenie polohy ľubovoľného počtu pohybujúcich sa objektov. Ako vojenský systém je odolný voči rušeniu a jeho špičkové možnosti sú neoprávneným užívateľom nedostupné. Vznikol tak veľmi zložitý systém, ktorý poskytuje rad možností pre presné určovanie polôh štatistických, alebo pohybujúcich sa objektov.

H

HDD

Hard Disk Drive - pevný disk, počítačové zariadenie na ukladanie dát pracujúce na magnetickom princípe, umožňujúce rýchle zapisovanie a čítanie

Hosting

Hosting - hosťovanie
Služby spojené s prenájmom priestoru na internete; zvyčajne na web serveroch s pripojením do internetu

Hub

Rozbočovač - počítačové zariadenie slúžiace na jednoduché prepojenie viacerých počítačov v rámci počítačovej siete


Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  (Next)
  ALL