Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  (Next)
  ALL

C

CFO

Chief Financial Officer - finančný/ekonomický riaditeľ

CIO

Chief Information Officer - riaditeľ zodpovedný za informatiku

CMS

CMS (angl. "Content Management System") je elektronický systém umožňujúci správu webového obsahu dostupného v sieti internet alebo intranet. Často sa môžeme tretávať s pojmom "redakčný systém", ktorý je v tejto súvislosti synonymom CMS systému.


CPU

Central Processing Unit - centrálna procesorová jednotka, zvyčajne označuje procesor v počítači

CRM

Customer Relationship Management
- metodológia, software a zvyčajne aj možnosti vyplývajúce z vlastností siete internet, ktoré organizácii pomáhajú riadiť svoje vzťahy so zákazníkmi organizovanou formou, poskytovaním jednoduchého prístupu ku všetkým kontaktným informáciám o komunikácii zákazníka s organizáciou z jednoduchého špecifického dátového skladu

D

DAS

Direct Attached Storage - priamo pripojená pamäť - zálohovacie zariadenie
DAS je najbežnejšie riešenie pripojenia pamäťových zariadení. Denne sa s ním stretávame v kancelárskych počítačoch, notebookoch a vo väčšine serverov. Centrálna jednotka a pamäťové zariadenia sú spojené priamo v jednom zariadení.

Dial-up

vytáčaná linka - predstavuje pojem používaný najmä v súvislosti s pripájaním sa do internetu či podnikovej siete, prostredníctvom klasickej telefónnej linky a modemu.

DNS

Domain Name System - Domain Name Service označuje sa ňou server (DNS server) alebo program, ktorý obsluhuje siete s protokolom TCP/IP. Prevádza názvy domén na číselné IP adresy a naopak, napr. názov domény www.abc.sk by mohol zmeniť na 123.45.56.78

DPZ

Remote Sensing - Diaľkový prieskum zeme - systémy pre diaľkový prieskum zeme sa používajú k uchovávaniu, spracovávaniu a interpretácii digitálnych leteckých a kozmických snímkov. Vyznačujú sa prepracovanými metódami matematického spracovania a klasifikácie snímok.

DVD, DVD-R, DVD-RAM, DVD+RW

Digital Versatile Disc - digitálny univerzálny disk, veľkokapacitné optické pamäťové médium, podobne ako CD, ale s kapacitou až 8,5 GB. Používa sa v počítačoch, no najmä v spotrebnej elektronike (videozáznamy, kvalitnejšie audiozáznamy). Existujú rôzne štandardy umožňujú aj zapisovanie a prepisovanie, no nie sú, na rozdiel od CD, vzájomne kompatibilné.


Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  (Next)
  ALL