Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  (Next)
  ALL

2

2D grafika

Sú všetky obrazové informácie o bodoch, alebo krivkách, ktoré počítač súradnicovo ukladá do dvojrozmernej plochy.

3

3D grafika

Sú všetky obrazové informácie o bodoch, alebo krivkách, ktoré počítač súradnicovo ukladá do trojrozmernej plochy (priestorovo).

A

ASCII

American Standard Code for Information Interchange
- predpis, podľa ktorého je znakom abecedy, čísliciam a ďalším typografickým znakom priraďovaný určený numerický kód (napr A=065)

ASP

Application Service Providing (Provider)
- poskytovanie aplikačných služieb: služba alebo poskytovateľ služby, ktorá zákazníkovi umožňuje firme využívať rozličný aplikačný softvér bez toho, aby firma softvér vlastnila, či už licenčne, alebo fyzicky formou inštalácie

ATM

Asynchronous Tranfer Mode
- asynchrónny prenosový režim, výkonná sieťová technológia umožňujúca vysokorýchlostný prenos dát (vrátane multimediálnych) v lokálnych aj diaľkových sieťach (LAN, WAN)

B

B2B

Business To Business
- obchodné vzťahy založené na transakciách medzi podnikmi navzájom, (obchodný vzťah medzi distribučnou spoločnosťou, alebo výrobnou spoločnosťou a obchodnými partnermi - predajcami), výmena dokumentov (objednávka, faktúra, ...) sa deje elektronicky prostredníctvom internetu, vyhradenej vonkajšej siete

B2C

Business To Consumer
- obchodné vzťahy založené na transakciách medzi firmou a koncový zákazník, objednávanie prebieha elektronicky, zvyčajne prostredníctvom internetu - virtuálne obchody, alebo na alebo na "elektronickom trhovisku" (marketplace)

Backbone

Chrbtica
tu označuje hlavnú časť diaľkovej dátovej siete

Backdoors

Zadné dvierka (druh počítačového vírusu)
Backdoory sa delia na serverovskú a klientskú časť. Serverovská časť je tá, ktorá sa usadí v hostiteľskom t.j. infikovanom PC. Klientská časť ostáva u útočníka, ktorý jej prostredníctvom vstupuje do napadnutého systému a ovláda ho.

Správajú sa podobne ako trójske kone. Na rozdiel od nich však na seba vôbec neupozorňujú. Po aktivácii infikovaného súboru sa spustia, nakopírujú sa do systému a čakajú na človeka, ktorý tieto zadné vrátka otvorí. Tento hacker prostredníctvom internetu môže s týmto počítačom vykonávať čokoľvek. Môže získavať citlivé informácie, môže mazať resp. modifikovať súbory, vypínať OS Windows a podobne. Klient najčastejšie vstupuje do spojenia so serverom prostredníctvom protokolu TCP/IP, na ktorom je založený Internet. Každý počítač má v Internete pridelené jedinečnú IP adresu. Pokiaľ hacker pozná IP adresu počítača, na ktorom beží serverovská časť, už mu nič nebráni v ovládaní tohto systému.

Bandwidth

Šírka prenosového pásma
- určuje prenosovú kapacitu dátových sietí, zvyčajne sa uvádza v kilobitoch, megabitoch či gigabitoch za sekundu

Bit

Binary digit
- binárne číslo, základná jednotka digitálnej informácie (jednotka/nula)

Browser

Internetový prehliadač
- počítačový program, ktorý zobrazí textovú a grafickú informáciu v jazyku HTML na obrazovku počítača v čitateľnej podobe. Najrozšírenejšími prehliadačmi sú Internet Explorer (súčasť operačného systému Windows) a Mozilla Firefox

Byte

Binary Element String
- skupina binárnych čísiel, zvyčajne 8 bitov, ktorá postačuje na počítačové vyjadrenie jedného písmena alebo číslice, napríklad kódom ASCII, základná jednotka vyjadrujúca pamäťovú kapacitu počítačových zariadení. (zvyčajne sa udáva v násobkoch: kilobyte - 1kB = 1024B, megabyte - 1MB=1024 KB, gigabyte - 1GB=1024MB)

C

CAD/CAM/CAE

CAD - Computer Aided Design
CAM - Computer Aided Manufacturing
CAE - Computer Aided Engineering
- označovanie špecializovaných aplikačných programov na navrhovanie, podporu výroby a inžinieringu, takisto označuje aj problematiku jeho využitia

CD

Compact Disc - kompaktný disk

Všeobecne:
kompaktný disk, digitálne optické pamäťové médium využívané na ukladanie počítačových dát, schopné zaznamenávať údaje (CD-ROM), hudbu (CD Audio), umožňujúce taktiež zaznamenať údaje pomocou počítača a príslušnej mechaniky, buď jednorázovo (CD-R), alebo viacnásobne (CD-RW), takisto sa týmto označujú štandardy takýchto pamäťových zariadení

CD Audio

Compact Disc Audio - kompaktný disk so zvukovým záznamom

Všeobecne:
kompaktný disk, digitálne optické pamäťové médium využívané na ukladanie počítačových dát, schopné zaznamenávať údaje (CD-ROM), hudbu (CD Audio), umožňujúce taktiež zaznamenať údaje pomocou počítača a príslušnej mechaniky, buď jednorázovo (CD-R), alebo viacnásobne (CD-RW), takisto sa týmto označujú štandardy takýchto pamäťových zariadení

CD-R

CD-Recordable - kompaktný disk na ktorý je možné nahrať údaje, nahraté údaje na tomto type kompaktného disku nie je možné upraviť, alebo vymazať

Všeobecne:

kompaktný disk, digitálne optické pamäťové médium využívané na ukladanie počítačových dát, schopné zaznamenávať údaje (CD-ROM), hudbu (CD Audio), umožňujúce taktiež zaznamenať údaje pomocou počítača a príslušnej mechaniky, buď jednorázovo (CD-R), alebo viacnásobne (CD-RW), takisto sa týmto označujú štandardy takýchto pamäťových zariadení

CD-ROM

CD Read-Only-Memory - Kompatkný disk - len na čítanie

Všeobecne:
kompaktný disk, digitálne optické pamäťové médium využívané na ukladanie počítačových dát, schopné zaznamenávať údaje (CD-ROM), hudbu (CD Audio), umožňujúce taktiež zaznamenať údaje pomocou počítača a príslušnej mechaniky, buď jednorázovo (CD-R), alebo viacnásobne (CD-RW), takisto sa týmto označujú štandardy takýchto pamäťových zariadení

CD-RW

CD-Rewritable - typ kompaktného disku, na ktorý je možné viacnásobne zaznamenávať údaje. Údaje na tento typ disku môžu byť zaznamenané, následne vymazané a iné údaje môžu byť opäť zaznamenané.

Všeobecne:
kompaktný disk, digitálne optické pamäťové médium využívané na ukladanie počítačových dát, schopné zaznamenávať údaje (CD-ROM), hudbu (CD Audio), umožňujúce taktiež zaznamenať údaje pomocou počítača a príslušnej mechaniky, buď jednorázovo (CD-R), alebo viacnásobne (CD-RW), takisto sa týmto označujú štandardy takýchto pamäťových zariadení

CEO

Chief Executive Officer - generálny riaditeľ

CFO

Chief Financial Officer - finančný/ekonomický riaditeľ

CIO

Chief Information Officer - riaditeľ zodpovedný za informatiku

CMS

CMS (angl. "Content Management System") je elektronický systém umožňujúci správu webového obsahu dostupného v sieti internet alebo intranet. Často sa môžeme tretávať s pojmom "redakčný systém", ktorý je v tejto súvislosti synonymom CMS systému.


CPU

Central Processing Unit - centrálna procesorová jednotka, zvyčajne označuje procesor v počítači

CRM

Customer Relationship Management
- metodológia, software a zvyčajne aj možnosti vyplývajúce z vlastností siete internet, ktoré organizácii pomáhajú riadiť svoje vzťahy so zákazníkmi organizovanou formou, poskytovaním jednoduchého prístupu ku všetkým kontaktným informáciám o komunikácii zákazníka s organizáciou z jednoduchého špecifického dátového skladu

D

DAS

Direct Attached Storage - priamo pripojená pamäť - zálohovacie zariadenie
DAS je najbežnejšie riešenie pripojenia pamäťových zariadení. Denne sa s ním stretávame v kancelárskych počítačoch, notebookoch a vo väčšine serverov. Centrálna jednotka a pamäťové zariadenia sú spojené priamo v jednom zariadení.

Dial-up

vytáčaná linka - predstavuje pojem používaný najmä v súvislosti s pripájaním sa do internetu či podnikovej siete, prostredníctvom klasickej telefónnej linky a modemu.

DNS

Domain Name System - Domain Name Service označuje sa ňou server (DNS server) alebo program, ktorý obsluhuje siete s protokolom TCP/IP. Prevádza názvy domén na číselné IP adresy a naopak, napr. názov domény www.abc.sk by mohol zmeniť na 123.45.56.78

DPZ

Remote Sensing - Diaľkový prieskum zeme - systémy pre diaľkový prieskum zeme sa používajú k uchovávaniu, spracovávaniu a interpretácii digitálnych leteckých a kozmických snímkov. Vyznačujú sa prepracovanými metódami matematického spracovania a klasifikácie snímok.

DVD, DVD-R, DVD-RAM, DVD+RW

Digital Versatile Disc - digitálny univerzálny disk, veľkokapacitné optické pamäťové médium, podobne ako CD, ale s kapacitou až 8,5 GB. Používa sa v počítačoch, no najmä v spotrebnej elektronike (videozáznamy, kvalitnejšie audiozáznamy). Existujú rôzne štandardy umožňujú aj zapisovanie a prepisovanie, no nie sú, na rozdiel od CD, vzájomne kompatibilné.

E

Ethernet

Ethernet je najčastejšie inštalovanou technológiou u lokálnych počítačových sietí. Je to počítačová sieť založená na štandarde IEEE 820.3. Pôvodne bol vyvinutý spoločnosťou Xerox a ďalej rozvíjaný Xeroxom, spolu s firmami DEC (Digital) a Intel. LAN sieť na báze Ethernetu je typicky z koaxiálneho kábla alebo špeciálneho druhu krútenej dvojlinky. Najčastejšie inštalovaným Ethernetovým systémom je tzv. 10BASE-T a ponúka prenosové rýchlosti do 10 Mbit/s. Zariadenia sú pripojené ku káblu a "súťažia" o prístup použitím protokolu CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection).
Rýchly Ethernet, alebo 100BASE-T Ethernet ponúka prenosové rýchlosti až do 100 Mbit/s a je typicky používaný v chrbticových rozvodoch, podporuje aj pracovné stanice so sieťovými kartami štandardu 10BASE-T. Gigabitový Ethernet, ako už názov hovorí poskytuje rýchlosť prenosu údajov 1 Gbit/s, taktiež sa používa pre chbticové rozvody.

F

FDD

Floppy Disk Drive - disketová mechanika, počítačové zariadenie za čítanie a zápis pružných magnetických diskov (Floppy disk), obvyklá kapacita 1,44 MB pre 3,5" diskety, staršie modely mali kapacitu 1,22 MB pre 5,25" diskety

Firewall

Kombinácia bezpečnostného hardvéru a softvéru, vytvárajúceho ochrannú vrstvu (stenu) medzi vnútornou počítačovou sieťou organizácie - intranetom a verejnou sieťou - Internetom. Vytvára tzv. demilitarizovanú zónu v rámci vnútornej podnikovej siete. Kontroluje prístup do/z siete a je navrhnutý aj ako ochrana proti vírusom z vonkajších sietí.

FSB

Front Side Bus

FTP

Foiled Twisted Pair - pri káblových systémoch: kábel pozostávajúci krútených párov vodičov tienených fóliou

File Transfer Protocol - v internete: štandardný komunikačný protokol slúžiaci na najjednoduchší prenos súborov medzi počítačmi v internete. Je to palikačný protokol využívajúci štandardy protokolu TCP/IP a najčastejšie sa používa na "upload" súborov z počítača pripojeného na internet na server, a takisto na "download" súborov z webového servra do počítača

G

GIS

Geographic Information Systems - Geografický Informačný Systém
Výraz GIS (Geografický Informačný Systém) je dnes už známy a často používaný. Pre niekoho je to istý počítačový program na vytváranie máp. Pre iných je to skupina tých najvyspelejších a matematicky komplikovaných programov pre priestorové analýzy. GIS je organizovaný súbor počítačového hardvéru a softvéru a geografických údajov navrhnutý za cieľom efektívneho získania, uloženia, editácie, analyzovania a zobrazenia všetkých foriem geografických informácií. Vo všeobecnosti je to druh priestorovo orientovaného IS.
GIS sa od ostatných IS odlišuje hlavne možnosťou priestorovej analýzy a syntézy poznatkov s modelovaním údajov vzhľadom na vymedzený geopriestor.

GPS

Global Positioning System - Globálny polohový systém
Tiež označovaný tiež ako NAVSTAR ( Navigation System Using Time And Range ) je družicový rádionavigačný systém globálneho určovania polohy, pôvodne budovaný pre potreby armády USA, dnes využiteľný na komerčné účely. Systém, ktorý sa začal budovať v roku 1973, umožňuje v reálnom čase prakticky kdekoľvek a kedykoľvek okamžité a presné určenie polohy ľubovoľného počtu pohybujúcich sa objektov. Ako vojenský systém je odolný voči rušeniu a jeho špičkové možnosti sú neoprávneným užívateľom nedostupné. Vznikol tak veľmi zložitý systém, ktorý poskytuje rad možností pre presné určovanie polôh štatistických, alebo pohybujúcich sa objektov.

H

HDD

Hard Disk Drive - pevný disk, počítačové zariadenie na ukladanie dát pracujúce na magnetickom princípe, umožňujúce rýchle zapisovanie a čítanie

Hosting

Hosting - hosťovanie
Služby spojené s prenájmom priestoru na internete; zvyčajne na web serveroch s pripojením do internetu

Hub

Rozbočovač - počítačové zariadenie slúžiace na jednoduché prepojenie viacerých počítačov v rámci počítačovej siete

I

IM

Instant Messages - okamžité správy
Skupina technológií umožňujúca vymieňať si elektronické správy cez internet alebo intranet v takmer reálnom čase (MS Exchange je typickým predstaviteľom)

Internet

niekedy označovaný aj ako WEB (nesprávne), Globálny decentralizovaný systém navzájom prepojených počítačov a iných privátnych počítačových sieti, ktorých počítače dokážu medzi sebou komunikovať pomocou sieťových protokolov štandardu TCP/IP.

Internet Key Exchange

Výmena kľúčov - IKE zostavuje zdielanú bezpečnostnú politiku a autorizuje kľúče pre služby, ako napríklad IPsec, ktoré požadujú kľúče. Pred samotnou IPsec komunikáciou musí každá entita ( smerovač, firewall atď. )zverifikovať idetitu svojho partnera. Samotná verifikácia sa môže realizovať s manuálne zadanými zdielanými kľúčami, alebo s využitím Certifikačnej Autority.

Intranet

Vnútropodniková sieť
Privátna sieť v rámci organizácie postavená na štandardoch internetu (komunikačný protokol) prístupná len ohraničenej skupine interných používateľov, oddelená od vonkajšieho internetu firewallom. Vhodná pre tímovú spoluprácu a telekonferencie.

IP adresa

Internet protocoll address
IP adresa je 32 bitová numerická adresa napísaná ako štyri čísla (od 0 do 255) oddelené bodkami, napr. 1.160.10.212. Slúži na identifikáciu zariadenia (zvyčajne počítača) v sieti používajúcej komunikačný protokol TPC/IP. Jednej IP adrese zodpovedá práve jedno zariadenie v sieti, ale jedno zariadenie môže mať aj viac IP adries. Pretože IP adresy nie sú ľahko zapamätateľné, alternatívne sa zariadenia označujú aj menom a doménou, v ktorej sú pripojené. Prevod doménového názvu počítača na IP adresu sa zabezpečuje pomocou služby DNS

IPSec

IP Security - Bezpečnosť IP
Súhrn otvorených štandardov zaoberajúcich sa dôvernosťou, integritou a autorizáciou dát medzi spolupracujúcimi entitami. Tieto bezpečnostné služby sú realizované na IP vrstve. Na vyjednanie protokolov, algoritmov a generovanie enkrypčných a autorizačných kľúčov, ktoré majú byť použité s IPsec, sa využíva IKE. IPsec chráni jeden alebo niekoľko dátových tokov medzi počítačmi, bezpečnostnými bránami alebo bránou a počítačom.

IR, IRDA

Infrared, Infrared Data Association
Štandard bezdrôtového prenosu údajov a komunikácie na malé vzdialenosti prostredníctvom elektromagnetického žiarenia v infračervenej oblasti

ISDN

Integrated Services Digital Network
Digitálna sieť s integrovanými službami, telekomunikačný štandard umožňujúci prenášať po "klasickej" medenej dvojlinke alebo optickom vlákne hlas aj dáta (v digitálnej podobe) a poskytovať aj doplnkové služby

J

Joomla

Joomla - jeden z množstva existujúcich CMS systémov umožňujúcich jednoduchú správu webového obsahu. Ide o systém rozšírený po celom svete a jeden z najobľúbenejších CMS systémov používaných na Slovensku.


K

Knowledge managenent

manažment znalostí
manažment vedomostí

proces, prostredníctvom ktorého organizácia identifikuje, riadi a zdieľa svoje informačné aktíva. Všeobecným cieľom manažmentu znalostí je spojenie osoby vyhľadávajúcej istú "znalosť" s informačným zdrojom "znalosti" a uľahčenie transferu tejto znalosti.

L

LAN

Local Area Network
lokálna počítačová sieť, sieť fyzicky rozložená na pomerne malom území, väčšinou v rámci organizácie (napr. v jednej budove) spájajúca osobné počítače.

Linux

Operačný systém - voľne šírený OS na báze tzv. otvorenej licencie, existuje vo viacerých komerčných verziách (distribúciách), názov je odvodený od mena autora pôvodnej verzie Linusa Torvaldsa a operačného systému Unix

LIP

Language Interface Pack
Technológia Language Interface Pack je jednou z foriem inštalácie jazykových mutácií na anglickú verziu Windows XP Professional. Takto modifikovaný systém neumožňuje prepínanie medzi slovenčinou a angličtinou

Log

log udalostí - log je denník, kam sa zapisujú všetky udalosti či procesy vykonané počítačovým systémom v chronologickom-časovom poradí.

M

Makrovírus

Vírus zapísaný do dokumentu vo formáte MS Office. Programy z MS-Office neukladajú makrá spojené s dokumentom so zvláštneho súboru, ale tieto sa stávajú integrálnou súčasťou vytvoreného dokumentu. (Príkladom týchto súborov sú šablóny) V tomto prípade nejde o jednoduché súbory, ale o svojim spôsobom o programy.

MP3

Moving Picture Experts Group audio layer 3
Formát komprimovaných zvukových súborov, ktorý zachováva vysokú kvalitu zvuku. Algoritmus digitálnej kompresie zvuku dosahujúci komprimačný pomer zhruba 1:12 pri minimálnom znížení zvukovej kvality, prakticky nepostrehnuteľnej bežným poslucháčom.

MUI

Multilingual User Interface
viacjazyčné používateľské rozhranie. Užívatelia môžu pracovať vo viacerých jazykoch vrátane editovania dokumentov Používa sa u produktov zn. Microsoft

N

NAS

Network Attached Storage
Sieťovo pripojená pamäť- zálohovacie zariadenie
Ide o špecializované diskové polia veľkej kapacity vybavené vyhradeným serverom, s ktorým tvoria nedeliteľné zariadenie, vrátane OS. NAS sa predáva ako "zariadenie" (napr. mikrovlnka, chladnička), nie ako počítačová zostava.

O

OEM

Original Equipment Manufacturer
označenie spoločnosti, ktorá nakupuje od iných výrobcov softvér, počítače alebo iné zložitejšie zariadenia a po minimálnych úpravách ich predáva pod vlastnou značkou

Outsourcing

Nahradenie vlastných výrobných alebo iných výkonov komerčnou službou poskytovanou externým dodávateľom

P

PBX

Private Branch Exchange - pobočková telefónna ústredňa, vnútropodniková telefónna ústredňa

Počítačová infiltrácia

Počítačovou infiltráciou nazveme akýkoľvek neoprávnený vstup do počítačového systému a tým i do jeho údajov (súbory, programy...). ide o termín s veľmi širokým významom.

R

RAM

Random Access Memory
Počítačová pamäť. Funguje na princípe náhodného prístupu a umožňuje rýchle čítanie aj zapisovanie údajov, po odpojení od napájania sa údaje vymažú

ROM

Read Only Memory - počítačová pamäť umožňujúca len čítanie, nezávislá od napájania.

Router

Smerovač
sieťové zariadenie, ktoré zabezpečuje smerovanie - smer presunu dátových blokov - paketov medzi viacerými sieťami

S

S-FTP

Screened Foiled Twisted Pair - vodič pozostávajúci z krútených párov vodičov tienených fóliou a zároveň tieniacou sieťkou

S-JTSK

S-JTSK je súradnicový systém používaný v civilnom sektore nášho štátu a jeho parametre boli stanovene s ohľadom na presné pozemné geodetické práce najmä v oblasti evidencie nehnuteľností. V tomto systéme je vytvorené civilné mapové dielo t.j. Základne mapy mierkových urovní 1:10 000, 1:50 000, 1:100 000 a 1:200 000 a niektoré tematické mapové diela napr. vodohospodárske mapy, mapy druhovej skladby lesných porastov.
Polohová presnosť priradenia tohto súradnicového systému je daná tzv. Jednotnou Trigonometrickou Sieťou Katastrálnou (JTSK), ktorá má 268 trigonometrických bodov. Sieť pôvodne nebola spojená so sieťami okolitých štátov a jej rozmer, poloha a orientácia neboli určené z meraní zakladníc a z astronomických meraní. Zložitými postupmi vyrovnania sa v podstate vyrovnal jej tvar a dosiahla sa relatívne vysoká vnútorná presnosť.

S-STP

Screened Shielded Twisted Pair - vodič pozostávajúci z krútených párov vodičov, pričom jednotlivé páry sú tienené fóliou a zároveň všetky páry ešte tieniacou sieťkou

SAN

Storage Area Network - sieť pamäťových zariadení- zálohovacie zariadenie
SAN je špecializovaná sieť priamo prepájajúca pamäťové zariadenia. Táto sieť je oddelená od bežnej produkčnej počítačovej siete a spravidla je realizovaná na báze Fibre channel technológie, s prenosovými rýchlosťami 100 - 200 MBps a s prípustnými vzdialenosťami rádovo v kilometroch.

Solid Edge

Solid Edge je 3D CAD systém primárne určený pre návrh strojárskych konštrukcií. Jeho funkcie však umožňujú širšie využitie. Od dizajnu nábytku až po 3D modelovanie komplexných plôch.

T

TCP/IP

Transmission Control Protocol/Internet Protocol
- počítačový komunikačný protokol, základný protokol na komunikáciu v sieti Internet

Technika sebaidentifikácie

je postup, ktorým vírus určuje, či vykonateľná jednotka (boot sektor, COM, EXE, SCR...) bola, alebo nebola napadnutá vírusom. Táto procedúra obvykle zahŕňa vyhľadávanie určitej hodnoty na známom mieste tejto jednotky. Schopnosť sebaidentifikácie je nevyhnutná, ak sa chce vírus vyhnúť viacnásobnej infikácii vykonateľných jednotiek (následkom neidentifikácie by bol enormný nárast veľkosti infikovaného súboru).

Trójske kone

Trójské kone - tieto vírusy sa nainštalujú do systému, v naprogramovaný termín sa spustia a prenášajú informácie z vnútra infikovanej internej počítačovej siete prostredníctvom internetu útočníkovi. Takýmto spôsobom, sa môžu dostať mimo spoločnosť aj mimoriadne citlivé informácie. Ide o cielené útoky na konkrétne IS z vonkajšieho prostredia.

Trójsky kôň je program, ktorý sa po spustení správa na prvý pohľad ako legálny program. Zatiaľ však vykonáva tajné škodlivé operácie. Typickým príkladom trójskeho koňa je falošná verzia antivírového programu McAfee VirusScan. Bola vzhľadovo podobná tomuto antivíru, v skutočnosti mazala súbory z disku.

Dôležitou skutočnosťou je to, že trójsky kôň nie je schopný sa replikovať a nepripája sa k hostiteľskému súboru. Trójsky kôň sa vyskytuje na počítači spravidla iba v jednom exemplári, ktorý neobsahuje nič iné ako telo spomínanej infiltrácie. (t.j. platí súbor = trojan).

U

UTP

Unshielded Twisted Pair - kábel pozostávajúci z netienených krútených párov vodičov

V

VAN

Value Added Network - sieť s pridanou hodnotou, privátna počítačová sieť ponúkajúca zvyčajne za poplatok špecifické služby

VAR

Value Added Reseller, Value Added Retailer - spoločnosť ponúkajúca okrem zariadenia výrobcu aj vlastné pridané služby

Vírusy

programy vytvorené za účelom infikovania jednotlivých súborov v počítači. Nie sú zamerané na vlastné aktívne šírenie. Šíria sa výhradne ľudskou komunikáciou, výmenou súborov. Tieto vírusy predstavujú lokálne nebezpečenstvo a šíria sa relatívne pomaly. Názov je odvodený z podobnosti správania sa týchto programátorských produktov s biologickými originálmi. Počítačový vírus je taká forma infiltrácie, ktorá má schopnosť vlastného množenia a infikovania ďalších systémov bez vedomia užívateľa.

VLAN

Virtual LAN - Virtuálna lokálna sieť
Skupina zariadení konfigurovaných tak, že sú logicky umiestnené na jednom LAN segmente, hoci v skutočnosti sú rozmiestnené na rôznych fyzických LAN sieťach

VoIP

Voice over IP - prenos hlasu cez IP
Schopnosť prenášať štandardnú telefonickú/faxovú komunikáciu cez dátovú sieť. V technológii VoIP je hlas pretransformovaný digitálnymi signálovými procesormi do dátových segmentov, ktoré sú ukladané po dvoch do hlasových paketov. Tieto sú potom prenášané cez IP v súlade so štandardom H.323 ITU-T.

VPDN

Virtual Private Dial-up Network - Virtuálna privátna vytáčaná sieť
VPDN je sieť, ktorá rozširuje služby vzdialeného prístupu do privátnych sietí s využitím zdielanej infraštruktúry. VPDN využíva tunelovacie technológie 2. vrstvy OSI (L2F, L2TP, and PPTP) na prístup do privátnej siete cez verejnú sieť poskytovateľa internetu. VPDN siete predstavujú cenovo efektívnu metódu na zostavenie "bod-bod" spojenia medzi vzdialeným "Dial-Up" užívateľom a privátnou sieťou cez rozsiahlu sieť internetu.

VPN

Virtual Private Network - virtuálna privátna sieť, uzatvorená počítačová sieť vybudovaná v otvorenom prostredí verejných sietí, najmä internetu, pomocou rôznych šifrovacích zariadení. Umožňuje bezpečný kryptovaný prenos IP dát medzi privátnymi sieťami cez verejnú TCP/IP sieť. Na enkrypciu dát na IP vrstve využíva VPN tzv. tunelovanie

W

WAN

Wide Area Network - prepojené LAN siete vytvárajúce rozsiahlejšiu sieť - WAN sieť, za WAN sieť sa obvykle považuje sieť s rozlohou minimálne niekoľkých kilometrov

WAP

Wireless Application Protocol - bezdrôtový aplikačný protokol, otvorený medzinárodný štandard pre prístup do internetu z prostredia digitálnych mobilných sietí GSM. Pomocou mobilného telefónu podporujúceho tento protokol je možné prehliadanie stránok špeciálne vytvorených na zobrazovanie formou WAP.

Worms

Worms - Červy
Dnes sa týmto názvom označuje infiltrácia, ktorá sa dostane do PC elektronickou poštou (e-mailom). Červ má niekoľko čŕt spoločných s trójskym koňom. V počítači se opäť vyskytuje nejčastejšie iba v jednom exemplári - súbore, ktorý v sebe neobsahuje nič iného, ako menovaného červa (súbor = červ). Ako bolo povedané, červy do systémov prichádzajú v elektronickej pošte. "Postihnutý e-mail" obsahuje prílohu s pripojeným súborom. Pokiaľ príjemca tento súbor spustí, dôjde k aktivácii červa. Ten sa najčastejšie nakopíruje na počítač a vo vhodnom okamžiku odošle takto infikované e-maily na všetky adresy, ktoré nájde v užívateľovom adresári. Červy sú dnes mimoriadne rozšírené. Šíria sa aktívne, automaticky. Využívajú nedostatky v operačných systémoch (bezpečnostné diery). Šíria sa bez aktívnej účasti užívateľa. Infikujú čo najviac počítačov v sieti a spôsobujú viaceré poškodenia systému. Jeden infikovaný dokument stačí k zamoreniu celej siete. Tieto vírusy predstavujú globálnu hrozbu a šíria sa vysokou rýchlosťou. Vírus Love.Letter za 4 hodiny obehol celý svet.

Tieto infiltrácie počítajú s ľudskou zvedavosťou a psychikou, ukrývajú sa za názvy Anna Kurnikova, Pamela Anderson, Fotografie z môjho večierka a podobne. Toto je v texte podporené správou, že sa v pripojenom súbore nachádza atraktívny obrázok uvedenej dámy, alebo fotografie zo skvelej akcie, ktorej sa zúčastnil aj prijímateľ správy.

Vzhľadom k tomu, že sa červy šíria prostredníctvom elektronickej pošty, rýchlosť a nebezpečenstvo šírenia sú obrovské. Dokazuje to aj prípad červa I_Love_You (VBS/Loveletter.A), ktorý sa dokázal po celom svete rozšíriť doslova za pár hodín. Červov je možné pokladať za podskupinu vírusov.

WWW, Web

World Wide Web - slovo web je často nesprávne považované aj za synonymum pre Internet, je to kombinácia celosvetovej pavučiny web stránok s jednoduchým intuitívnym ovládaním a ich prepojenia navzájom pomocou hypertextových odkazov, používajúcich protokol HTTP, prístupných používateľom z jednoduchého grafického prostredia. Stránky publikované na internete sú preto označované ako web stránky a súbor takýchto stránok nachádzajúcich sa na rovnakej adrese v internete patriace jednej spoločnosti sa nazýva web sídlo spoločnosti alebo website.

WYSIWYG

What You See Is What You Get - spôsob vytvárania počítačových aplikácií tak, aby sa zobrazenie dokumentu po vytlačení maximálne podobalo tomu, čo užívateľ vidí na obrazovke pred vytlačením

X

XML

Extensible Markup Language - nastupujúca generácia internetového jazyka HTML


Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  (Next)
  ALL