Knowledge managenent

manažment znalostí
manažment vedomostí

proces, prostredníctvom ktorého organizácia identifikuje, riadi a zdieľa svoje informačné aktíva. Všeobecným cieľom manažmentu znalostí je spojenie osoby vyhľadávajúcej istú "znalosť" s informačným zdrojom "znalosti" a uľahčenie transferu tejto znalosti.

» Slovník informatiky a techniky