Internet Key Exchange

Výmena kľúčov - IKE zostavuje zdielanú bezpečnostnú politiku a autorizuje kľúče pre služby, ako napríklad IPsec, ktoré požadujú kľúče. Pred samotnou IPsec komunikáciou musí každá entita ( smerovač, firewall atď. )zverifikovať idetitu svojho partnera. Samotná verifikácia sa môže realizovať s manuálne zadanými zdielanými kľúčami, alebo s využitím Certifikačnej Autority.

» Slovník informatiky a techniky