ECTS - Európska stupnica hodnotenia

ECTS - Európska stupnica hodnotenia

by René Klaučo -
Number of replies: 0

Komisia Európskej únie iniciovala vytvorenie stupnice ECTS v snahe pomôcť vysokým školám pri posudzovaní výsledkov študentov dosiahnutých na rôznych inštitúciách. Bola zostavená na základe štatistických údajov z 80 vysokých škôľ zúčastnených v ECTS. Zabezpečuje dodatočnú informáciu o kvalite výsledkov študenta, ale nenahradzuje miestne známky.

ECTS stupeň % študentov zvyčajne dosahujúcich stupeň definícia
A 10 VÝBORNÝ: vynikajúce výsledky s minimálnymi chybami
B 25 VEĽMI DOBRÝ: nadpriemerný štandard s niekoľkými chybami
C 30 DOBRÝ: všeobecne dobré výsledky s väčším množstvom chýb
D 25 USPOKOJIVÝ: prijateľný, ale so značnými nedostatkami
E 10 DOSTATOČNÝ: výsledky spĺňajú len minimálne kritériá
FX   NEDOSTATOČNÝ: vyžaduje sa dodatočná práca, aby bol pridelený kredit
F   NEDOSTATOČNY: vyžaduje sa množstvo ďalšej práce

Stupne "A" až "E" doplňujú získané kredity, stupne "FX" a "F" predstavujú nezískané kredity. Je prípustné ignorovať stupeň "FX" a používať v oboch prípadoch nedostatočných vedomostí jeden stupeň "F". Stupnica hodnotenia ECTS je v rámci Internetovej školy plne podporovaná.