E-learningové testy a učebné materiály k problematike priamej a nepriamej úmernosti. Učebný kurz je vytvorený v súlade s platnými tématicko-výchovno vzdelávacími plánmi predmetu Matematika na základných školách.